پرسش نامه استخدام

* نام

* نام خانوادگی

* نام پدر

* عکس

* تاریخ تولد (روز/ماه/سال)

* صادره

* شماره شناسنامه

* کد ملی

دین / مذهب

* وضعیت تاهل

تعداد فرزندان

وضعیت خدمت وظیفه

علت معافیت

تاریخ پایان خدمت

آيا سابقه بيماری مزمن داشته ايد؟
(در صورت مثبت بودن توضيح دهيد)

آيا نواقصی در بدن شما وجود دارد ؟
(در صورت مثبت بودن توضيح دهيد)

آيا تا کنون محکوميت حقوقی - جزايی - سياسی داشته ايد ؟
(در صورت مثبت بودن توضيح دهيد)

آيا افراد فاميل يا نزديک شما در کار آرايشی و بهداشتی هستند؟
(در صورت مثبت بودن توضيح دهيد)

* آدرس محل سکونت

* تلفن تماس

* موبایل

* ایمیل

نوع کار درخواستی

علت انتخاب اين شغل

مدت سال تجربه در کارهای مربوط به شغل درخواستی فوق

تاريخ آمادگی برای شروع به کار

حقوق درخواستی در ماه (ریال)

سوابق کاری (به ترتیب آخرین شغل)
(تاریخ استخدام / نام و آدرس کارفرما / عنوان شغلی / میزان حقوق / دلیل پایان همکاری)


زمینه تجارب کاری

تحصیلات (به ترتیب آخرین مدرک)
(سطح تحصیلی / نام و آدرس محل تحصیل / رشته تحصیلی / تاریخ شروع و پایان / معدل)


آشنایی با زبان انگلیسی

انگلیسی / خواندن

انگلیسی / نوشتن

انگلیسی / مکالمه

آشنایی با زبان فرانسه

فرانسه / خواندن

فرانسه / نوشتن

فرانسه / مکالمه

معرف ها
(معرف ها ترجیحا از اقوام شما نباشند)


میزان آشنایی با مجموعه نرم افزارهای آفیس Microsoft Office

Word

Excel

آشنایی با نرم افزارهای دیگر

درستی اطلاعات فوق را کاملا گواهی نموده و موافقت مي نمايم
که شرکت به وسيله نماينده خود صحت مندرجات مزبور را تحقيق نموده
.و در صورت نادرستی عمدی در هر قسمت آن به خدمت اينجانب خاتمه دهند